Školská rada

   Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pravomoci školské rady jsou dány § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

                                                 § 168

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada při Základní škole a mateřské škole v Bělé má 6 členů.

Dva členové jsou voleni z řad zákonných zástupců, dva zástupce si volí pedagogický sbor a zbývající dva členové rady jsou jmenováni zřizovatelem. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Složení školské rady

Z řad zákonných zástupců

Arnošt SvobodaZ řad pedagogických pracovníků 

Mgr. Anna Vilkusová, Mgr. Denisa SeifridováZa zřizovatele, Bělá                            

Zuzana Ohřálová, Václav Malík


Předsedkyní školské rady je Mgr. Anna Vilkusová.
Volby do školské rady proběhnou v září 2020.