Cíle MŠ

Cíle Mateřské školy v Bělé:

  • Základní myšlenkou je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou a enviromentální výchovu a zdravý životní styl.
  • Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti.
  • Využíváme bezprostřední blízkosti nově vybudované zahrady k přímému pozorování měnící se přírody a zvířat.
  • Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života.
  • Naší cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život.
  • U dětí se snažíme rozvíjet čtenářskou gramotnost (pregramotnost), například společnými návštěvami knihovny, každodenním společným předčítáním knih, ale i společným řešením "čtenářských úkolů". Zaměřujeme se na předmatematické představy.
  • Rozvíjíme fyzickou, psychickou a sociální složku dětí.
  • Rozvíjíme u dětí řečové schopnosti a dovednosti.

Zlepšujeme vybavenost třídy a funkčnost zahrady tak, abychom mohli tyto prostory co nejvíce využívat.