PROJEKTY

  Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I

 Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ II

Ovoce a zelenina do škol

   Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt EU, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky.

                    Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I

    Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Výše podpory činí 396 375 Kč. 

Doba realizace 1. 9. 2017- 30. 6. 2019 

"PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2019 (IV. ETAPA)"

   Portál v současnosti poskytuje nejrozsáhlejší a nejucelenější sbírku testů a dotazníků. Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Každý žák má své přihlašovací údaje nalepené v deníčku nebo ŽK.

Ve škole sbíráme použité světelné zdroje.

   Moderní světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do běžného odpadkového koše. Rozbitá zářivka v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí. Povědomí o nutnosti recyklace úsporných světelných zdrojů má 80 procent domácností. V praxi však "úsporky" recyklují pouze dvě pětiny českých domácností, a to navzdory dostupné sběrné síti. Kolektivní systém EKOLAMP vytváří síť sběrných míst pro pokrytí zpětného odběru osvětlovacích zařízení.

Tonda Obal je  vzdělávací program, který se zaměřuje na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Třídění odpadu je dobrý návyk, který by měly děti získávat a osvojit si již od útlého věku.

Co je Recyklohraní?

     Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

     MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je dlouhodobý celostátní program, který realizuje Pavučina od roku 2001, a v současné době je do tohoto programu zapojeno okolo 670 základních a středních škol ze všech krajů ČRCílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol, pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.

                                                                  Sběr ve školách ,,Zelený strom"

    Ekologická akce "Zelený strom" je projekt firmy ORC recycling s.r.o. Tato akce přispívá nejen k lepšímu životnímu prostředí, ale také k lepším podmínkám v řadě českých škol. Právě proto se stala velmi úspěšnou v řadách základních škol na území celého Moravskoslezského kraje. 

     Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. 

    Nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce. Spojme podobně síly i my a vytvořme moře pomoci. Když každý přispějeme svou troškou, pak společně pomůžeme ostatním.

     Veřejná sbírka Bílá pastelka se koná každým rokem v polovině října u příležitosti Mezinárodního dne bílé hole, kdy v jeden den do ulic českých a moravských měst vyjde přibližně 2 500 dobrovolníků s kasičkami a prodejním artiklem v podobě bílých pastelek v hodnotě 20 Kč.  Výtěžek sbírky pomáhá financovat klíčové speciální služby pro zrakově postižené v ČR. 

Život dětem o.p.s. pomáhá od roku 2000

    Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

  Projekt CHRPA se zabývá výcvikem koní - Hiporehabilitací, což je moderní metoda, při které využívá koně - jeho osobnosti a pohybu jeho hřbetu k rehabilitaci pacientů s různými typy nemocí. Slouží ke zlepšení, obnově a stabilizaci duševní a tělesné kondice. 

CPK - CHRPA je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo 1. října roku 2003 po mnoha letech zájmu jeho členů a přátel o jezdectví obecně, jezdecký sport, výchovu mladých koní.

    Občanské sdružení PESOS jsme založili 12.1.2011. Především proto, abychom pomohli psům, kočkám i ostatním, kteří žijí s námi a často se bez pomoci prostě neobejdou. Budeme pomáhat nejen konkrétním zvířatům v nouzi, ale také organizacím, které o opuštěná domácí zvířata pečují. Není nám lhostejné, že jsou mezi námi lidé, kteří si pořídí zvíře a potom ho prostě vyhodí. Vadí nám, že někteří tyto kamarády beztrestně týrají. To se musí změnit. Je zapotřebí zpřísnit tresty za týrání domácích zvířat. Chceme přispět ke zlepšení života těchto věrných kamarádů, kteří lásku mnohonásobně vracejí.

                                       Preventivně výchovná činnost v oblasti PO a OOB